reprehensible

US: /ˌɹɛpɹɪˈhɛnsəbəɫ/
UK: /ɹɪpɹɪhˈɛnsəbə‍l/


English Vietnamese dictionary


reprehensible /,repri'hensəbl/
  • tính từ
    • đáng quở trách, đáng khiển trách, đáng mắng
      • reprehensible mistakes: những sai lầm đáng quở trách

Advanced English dictionary


+ adjective
(formal) morally wrong and deserving criticism: His conduct was thoroughly reprehensible.

Concise English dictionary


‚reprɪ'hensəbl
adj.
+bringing or deserving severe rebuke or censure