reclassify

US: /ɹiˈkɫæsɪˌfaɪ/
UK: /ɹɪklˈæsɪfˌa‍ɪ/


English Vietnamese dictionary


reclassify
  • ngoại động từ
    • phân loại lại