reciprocating

US: /ɹɪˈsɪpɹəˌkeɪtɪŋ/
UK: /ɹɪsˈɪpɹəkˌe‍ɪtɪŋ/


English Vietnamese dictionary


reciprocate /ri'siprəkeit/
 • ngoại động từ
  • trả, đền đáp lại; đáp lại (tình cảm)
   • to reciprocate a favour: trả ơn
   • to reciprocate someone's affection: đáp lại lòng thương yêu của ai
   • to reciprocate someone's good wishes: chúc lại ai
  • cho nhau, trao đổi lẫn nhau
   • reciprocate each other's affection: họ thương yêu lẫn nhau
  • (kỹ thuật) làm cho chuyển động qua lại (pittông...)
  • (toán học) thay đổi cho nhau
  • nội động từ
   • đáp lại; chúc lại
   • (kỹ thuật) chuyển động qua lại (pittông...)
   • (toán học) thay đổi cho nhau
     ?danh từ: reciprocator

  Thesaurus dictionary


  v.
  repay, recompense, requite, exchange, return, trade, match, equal, correspond:
  You have always been very kind to me and I want to reciprocate in any way I can.

  Concise English dictionary


  reciprocates|reciprocated|reciprocatingrɪ'sɪprəkeɪt
  verb
  +act, feel, or give mutually or in return
  +alternate the direction of motion of