rayon

US: /ˈɹeɪən/
UK: /ɹˈe‍ɪɒn/


English Vietnamese dictionary


rayon /'reiɔn/
  • danh từ
    • tơ nhân tạo

Advanced English dictionary


+ noun
[U] a smooth fabric made from CELLULOSE, used for making clothes