quang vinh


nghĩa:
vinh quang (cũng quang vinh)tính từ  
 

có giá trị tinh thần cao, đem lại niềm tự hào chính đáng: sự nghiệp vinh quang * lao động là vinh quang