quadrillion


UK: /kwɒdɹˈɪli‍ən/


English Vietnamese dictionary


quadrillion /kwɔ'driljən/
  • danh từ
    • (Anh) triệu luỹ thừa bốn; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nghìn triệu triệu