purchasing

US: /ˈpɝtʃəsɪŋ/
UK: /pˈɜːt‍ʃɪsɪŋ/


English Vietnamese dictionary


purchase /'pθ:tʃəs/
 • danh từ
  • sự mua, sự tậu được; vật mua được, vật tậu được
  • thu hoạch hằng năm, hoa lợi hằng năm, lợi tức hằng năm (của đất đai...)
   • the land is sold at 20 year's purchase: miếng đất được bán đi với giá bằng hai mươi năm hoa lợi
   • his life is not worth a day's purchase: (nghĩa bóng) anh ta chẳng chắc đã sống thêm được một ngày
  • (pháp lý) sự tậu được (chứ không phải do hưởng thừa kế)
  • điểm tựa, chỗ dựa vào, chỗ bám vào
  • lực bẩy, lực đòn bẩy
  • (hàng hải) dụng cụ để kéo lên, dụng cụ bẩy lên; đòn bẩy; dây chão; ròng rọc, palăng
  • ngoại động từ
   • mua, tậu
   • giành được (bằng sự hy sinh, bằng lao động gian khổ...)
    • to purchase freedom with one's blood: giành được tự do bằng xương máu
   • (pháp lý) tậu được (chứ không phải được hưởng thừa kế)
   • (hàng hải) kéo (neo) lên bằng ròng rọc; bẩy lên bằng đòn bẩy

  Advanced English dictionary


  + noun
  [U] (business) the activity of buying things, especially for a company: the company's purchasing manager

  Thesaurus dictionary


  v.
  1 buy, acquire, procure, obtain, get, secure, pay for:
  He recently purchased a new personal computer and cannot get it to work. Not long ago, a shilling purchased a loaf of bread
  2 win, gain, achieve, realize, attain, obtain:
  His liberty was purchased by the betrayal of his colleagues.
  n.
  3 acquisition, acquiring, buying, purchasing, obtaining, securing, procurement:
  The purchase of books for the university library is the responsibility of Monica Turnbull
  4 buy, acquisition:
  Tom returned from the shop carrying his purchases.
  5 grip, hold, support, toe-hold, foothold, grasp; leverage, position, advantage, edge:
  The climber was having trouble getting a good purchase on the icy ledge.

  Concise English dictionary


  purchases|purchased|purchasing'pɜrtʃɪs /'pɜː-
  noun
  +the acquisition of something for payment
  +something acquired by purchase
  +a means of exerting influence or gaining advantage
  +the mechanical advantage gained by being in a position to use a lever
  verb
  +obtain by purchase; acquire by means of a financial transaction