propositional
English Vietnamese dictionary


propositional /propositional/
  • tính từ
    • có tính chất đề nghị, có tính chất đề xuất
    • có tính chất tuyên bố, có tính chất xác nhận
    • (toán học) mệnh đề