plethora

US: /ˈpɫɛθɝə/, /pɫəˈθɔɹə/
UK: /plˈɛθəɹɐ/


English Vietnamese dictionary


plethora /'pleθərə/
  • danh từ
    • (y học) trạng thái quá thừa (máu...)
    • (nghĩa bóng) trạng thái quá thừa thãi

Advanced English dictionary


+ noun
[sing.] (formal) an amount that is greater than is needed or can be used
Synonym: EXCESS
The report contained a plethora of detail.

Concise English dictionary


'pleθərə
noun
+extreme excess