phenolic

US: /fəˈnɑɫɪk/
UK: /fɛnˈɒlɪk/


English Vietnamese dictionary


phenolic
  • tính từ
    • (hoá học) thuộc fenola