phương thức


nghĩa:
phương thức 

danh từ
 

cách thức và phương pháp tiến hành (nói tổng quát): phương thức canh tác lạc hậu