paganism

US: /ˈpeɪɡəˌnɪzəm/
UK: /pˈe‍ɪɡənˌɪzəm/


English Vietnamese dictionary


paganism /'peigənizm/
  • danh từ
    • tà giáo, đạo nhiều thần

Concise English dictionary


'peɪgənɪzm
noun
+any of various religions other than Christianity or Judaism or Islamism