outplayed


UK: /a‍ʊtplˈe‍ɪd/


English Vietnamese dictionary


outplay /aut'plei/
  • ngoại động từ
    • chơi giỏi hơn, chơi hay hơn