nhao nhác


nghĩa:
nhao nhác 

tính từ
 

(hiếm) như nháo nhác: nghe tiếng nổ, đàn chim nhao nhác bay lên