nhan đề


nghĩa:
nhan đề 

danh từ
 

tên đặt cho một tác phẩm, bài viết: nhan đề của quyển sách