ngu


nghĩa:
ngu 

tính từ
 

rất kém về trí lực, không hiểu biết gì về cả những điều ai cũng hiểu, cũng biết: đồ ngu! (tiếng mắng) * "Rồng vàng tắm nước ao tù, Người khôn ở với người ngu bực mình." (Cdao)