ngu dốt


nghĩa:
ngu dốt 

tính từ
 

ngu và dốt nát, không hiểu biết gì (nói khái quát): đầu óc ngu dốt