nai lưng


nghĩa:
nai lưng 

động từ
 

(khẩu ngữ) buộc phải đem hết sức ra mà làm hoặc chịu đựng một cách vất vả: nai lưng ra mà trả nợ