monetize

US: /ˈmɑnəˌtaɪz/


English Vietnamese dictionary


monetize /'mʌnitaiz/ (monetise) /'mʌnitaiz/
  • ngoại động từ
    • đúc thành tiền
    • cho lưu hành làm tiền tệ