modernly
English Vietnamese dictionary


modernly
  • trạng từ
  • hiện đại, theo tinh thần hiện đại