mittens

US: /ˈmɪtənz/
UK: /mˈɪtənz/


English Vietnamese dictionary


mitten /'mitn/ (mitt) /mit/
 • danh từ
  • găng tay hở ngón
  • (số nhiều) (từ lóng) găng đấu quyền Anh
  • frozen mitten
   • (từ lóng) sự đón tiếp lạnh nhạt
  • to get the mitten
   • (từ lóng) bị đuổi ra khỏi chỗ làm
  • bỏ rơi ai (nói về người yêu)

Concise English dictionary


mittens'mɪtn
noun
+glove that encases the thumb separately and the other four fingers together