miệt thị


nghĩa:
miệt thị 

động từ
 

tỏ thái độ khinh rẻ, coi thường người khác vì cho là thấp hèn: lên giọng miệt thị