luân hồi


nghĩa:
luân hồi động từ
 

(Phật) chết ở kiếp này rồi lại sinh ra ở kiếp khác, cứ quay vòng mãi mãi như vậy: kiếp luân hồi * vòng luân hồi