lemur

US: /ˈɫimɝ/
UK: /lˈiːmɐ/


English Vietnamese dictionary


lemur /'li:mə/
  • danh từ
    • (động vật học) loài vượn cáo

Advanced English dictionary


+ noun
an animal like a monkey, with thick fur and a long tail, that lives in trees in Madagascar