lấn át


nghĩa:
lấn át 

động từ
 

lấn đến mức át đi, làm cho ở vào thế yếu hơn: để vợ lấn át * to mồm lấn át cả người khác