lòng đỏ


nghĩa:
lòng đỏ 

danh từ
 

bộ phận giữa quả trứng, màu đỏ vàng: lòng đỏ trứng gà