kingship

US: /ˈkɪŋʃɪp/
UK: /kˈɪŋʃɪp/


English Vietnamese dictionary


kingship /'kiɳʃip/
  • danh từ
    • địa vị làm vua
    • vương quyền

Advanced English dictionary


+ noun
[U] the state of being a king; the official position of a king