khung cửi


nghĩa:
khung cửi 

danh từ
 

công cụ dệt vải thô sơ đóng bằng gỗ.