Judy
English Vietnamese dictionary


judy
  • danh từ
    • (thường) viết hoa, (từ lóng) cô gái; cô nàng