intrapersonal
English Vietnamese dictionary


intrapersonal
  • tính từ
    • trong đầu của một người