interwove
English Vietnamese dictionary


interwove /,intə'wi:və/
 • động từ interwove; interwoven
  • dệt lẫn với nhau
   • to interweave a nylon warp with a cotton weft: dệt lẫn đường chỉ dọc bằng sợi ny lông với đường khổ bằng sợi bông
  • trộn lẫn với nhau; xen lẫn
   • to interweave facts with fiction: xen lẫn sự thật với hư cấu

Concise English dictionary


interwove|interwoven|interweaves|interweaving‚ɪntə(r)wɪːv
verb
+interlace by or as it by weaving