inn

US: /ˈɪn/
UK: /ˈɪn/


English Vietnamese dictionary


inn /in/
 • danh từ
  • quán trọ, khách sạn nhỏ (ở nông thôn, thị trấn)
  • (Inn) nhà nội trú (của học sinh đại học)
  • ngoại động từ
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho ở trọ
   • nội động từ
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ở trọ

   Advanced English dictionary


   + noun
   1 (old-fashioned, BrE) a pub, usually in the country and often one where people can stay the night
   2 (AmE) a small hotel, usually in the country
   3 (Inn) used in the names of many pubs, hotels and restaurants: Holiday Inn

   Concise English dictionary


   innsɪn
   noun
   +a hotel providing overnight lodging for travelers