indirectness
English Vietnamese dictionary


indirectness /,indi'rektnis/
  • danh từ
    • tính gián tiếp
    • tính không thẳng, tính quanh co
    • tính không thẳng, tính uẩn khúc, tính gian lận, tính bất lương