incarnate

US: /ˌɪnˈkɑɹˌneɪt/, /ˌɪnˈkɑɹnət/
UK: /ɪnkˈɑːne‍ɪt/


English Vietnamese dictionary


incarnate /in'kɑ:nit/
 • tính từ
  • cụ thể bằng xương, bằng thịt
  • hiện thân
   • he is an incarnate friend; he is a devil incarnate: hắn ta là quỷ dữ hiện thân
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hồng tươi, màu thịt tươi
  • ngoại động từ
   • tạo thành hình thể cho
   • làm thành cụ thể, thể hiện
    • to incarnate one's aim: thể hiện mục đích
   • là hiện thân của, là tượng trưng cho
    • to incarnate the courage: là hiện thân của tinh thần dũng cảm

  Advanced English dictionary


  adjective, verb
  + adjective (usually after nouns) (formal) in human form: The leader seemed the devil incarnate. + My aunt is generosity incarnate.
  + verb [VN] (formal) to give a definite or human form to a particular idea or quality

  Concise English dictionary


  incarnates|incarnated|incarnatingɪn'kɑrneɪt /-'kɑːn-
  verb
  +make concrete and real
  +represent in bodily form
  adj.
  +possessing or existing in bodily form
  +invested with a bodily form especially of a human body