impactful
English Vietnamese dictionary


impactful /impactful/
  • tính từ
    • tác động mạnh mẽ