humanistic

US: /ˌhjuməˈnɪstɪk/
UK: /hjˌuːmɐnˈɪstɪk/


English Vietnamese dictionary


humanistic
  • tính từ
    • thuộc về chủ nghĩa nhân văn