huênh hoang


nghĩa:
huênh hoang 

 
 

có những lời lẽ khoe khoang quá đáng, tỏ ra tự đánh giá mình quá cao: lời lẽ huênh hoang * tuyên bố một cách huênh hoang