houses

US: /ˈhaʊsəz/, /ˈhaʊsɪz/
UK: /hˈa‍ʊzɪz/


English Vietnamese dictionary


house /haus/
 • danh từ, số nhiều houses
  • nhà ở, căn nhà, toà nhà
  • nhà, chuồng
   • the house of God: nhà thờ
   • house of detention: nhà tù, nhà giam
  • quán trọ, quán rượu, tiệm (rượu...)
  • (chính trị) viện (trong quốc hội)
   • the House of Lords: thượng nghị viện (ở Anh)
   • House of Representatives: hạ nghị viện (Mỹ)
   • to make a House: đảm bảo triệu tập đủ số đại biểu hạ nghị viện (quốc hội Anh) để có thể quyết định một vấn đề gì
  • rạp hát, nhà hát, người xem, khán giả; buổi biểu diễn (ở nhà hát
   • appreciative house: người xem biết thưởng thức
   • the first house starts at 8: buổi biểu diễn thứ nhất bắt đầu vào lúc 8 giờ
  • đoàn thể tôn giáo; trụ sở của đoàn thể tôn giáo; tu viện
  • hãng buôn
  • (the house) (thông tục) thị trường chứng khoán (Luân-ddôn)
  • (nói trại) nhà tế bần
  • nhà ký túc; toàn thể học sinh trong nhà ký túc
  • gia đình, dòng họ; triều đại
   • the House of Windsor: Hoàng gia Anh
   • the House of Stuart: đồng xtua
  • (quân sự), (từ lóng) xổ số nội bộ
  • (định ngữ) nuôi ở trong nhà, (ở) nhà (động vật)
  • to be turned out of house and home
   • bị đuổi ra vỉa hè sống lang thang không cửa không nhà
  • to bring down the house
   • (xem) bring
  • to clean house
   • quét tước thu dọn nhà cửa
  • giũ sạch những điều khó chịu
  • a drink on the house
   • chầu rượu do chủ quán thết
  • to keep house
   • quản lý việc nhà, tề gia nội trợ
  • to keep open house
   • (xem) keep
  • to keep the house
   • phải ở nhà không bước chân ra cửa
  • house of call house of cards
   • trò chơi xếp nhà (của trẻ con)
  • kế hoạch bấp bênh
  • house of ill fame
   • (xem) fame
  • like a house on fire
   • rất nhanh, mạnh mẽ
  • to set (put) one's house in order
   • thu dọn nhà cửa
  • thu xếp công việc đâu vào đó
  • ngoại động từ
   • đón tiếp (ai) ở nhà; cho ở, cho trọ, chưa (ai...) trong nhà
   • cất vào kho; lùa (súc vật) vào chuồng
    • to house the corn: cất thóc lúa vào kho
   • cung cấp nhà ở cho
   • (hàng hải) đặt (súng đại bác...) vào vị trí chắc chắn
   • (hàng hải) hạ (cột buồm)
   • (kỹ thuật) lắp vào ổ mộng (đồ mộc)
   • nội động từ
    • ở, trú

   Thesaurus dictionary


   n.
   1 residence, dwelling, dwelling-place, home, abode, household, homestead, domicile, lodging(s), quarters, building, edifice:
   We are playing bridge at my house next Saturday.
   2 family, line, lineage, dynasty, clan, ancestry, strain, race, blood, descendants, forebears:
   She is a member of the royal house of Sweden.
   3 legislature, legislative body, congress, parliament, assembly, council, diet:
   Both houses of the legislature passed the bill.
   4 establishment, firm, concern, company, business, organization, enterprise, undertaking, Colloq outfit:
   He has gone from one publishing house to another with his manuscript.
   5 auditorium, theatre, concert-hall:
   The house is sold out.
   6 house of ill repute or ill fame or prostitution, brothel, whore-house, bagnio, bordello, Archaic bawdy-house, Colloq sporting house, crib, Slang US cat-house:
   She used to run a house in Lambeth.
   7 on the house. free, gratis, for nothing, as a gift:
   Drinks will be on the house tonight to celebrate the tenth anniversary of our opening.
   v.
   8 shelter, accommodate, domicile, lodge, quarter, put up, take in, board, billet, harbour:
   We have housed as many as ten people at a time in the cottage.
   9 contain, accommodate, quarter:
   This building houses our computer operations.

   Concise English dictionary


   houses|housed|housinghaʊs
   noun
   +a dwelling that serves as living quarters for one or more families
   +an official assembly having legislative powers
   +a building in which something is sheltered or located
   +a social unit living together
   +a building where theatrical performances or motion-picture shows can be presented
   +the members of a business organization that owns or operates one or more establishments
   +aristocratic family line
   +the members of a religious community living together
   +the audience gathered together in a theatre or cinema
   +play in which children take the roles of father or mother or children and pretend to interact like adults
   +(astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is divided
   +the management of a gambling house or casino
   verb
   +contain or cover
   +provide housing for