horses

US: /ˈhɔɹsəz/, /ˈhɔɹsɪz/
UK: /hˈɔːsɪz/


English Vietnamese dictionary


horse /hɔ:s/
 • danh từ
  • ngựa
   • to take horse: đi ngựa, cưỡi ngựa
   • to horse!: lên ngựa!
  • kỵ binh
   • horse and foot: kỵ binh và bộ binh
   • light horse: kỵ binh nhẹ
  • (thể dục,thể thao) ngựa gỗ ((cũng) vaulting horse)
  • giá (có chân để phơi quần áo...)
  • (thần thoại,thần học) quỷ đầu ngựa đuôi cá
  • (động vật học) cá ngựa
  • (động vật học) con moóc
  • (hàng hải) dây thừng, dây chão
  • (ngành mỏ) khối đá nằm ngang (trong mạch mỏ)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) horse-power
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bài dịch để quay cóp (của học sinh)
  • to back the wrong horse
   • đánh cá con ngựa thua
  • ủng hộ phe thua
  • black (dark) horse
   • con ngựa ít người biết đến trong cuộc đua
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ứng cử viên ít người biết đến trong cuộc bầu cử
  • to eat (work) like a horse
   • ăn (làm) khoẻ
  • to flog a dead horse
   • (xem) flog
  • to hold one's horses
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kìm sự nóng nảy
  • to mount (be on, get on, ride) the high horse
   • vênh váo, làm bộ làm tịch, lên mặt ta đây
  • to put the cart before the horse
   • (xem) cart
  • to swop (change) horse while crossing the stream
   • thay ngựa giữa dòng
  • that's a horse of another colour
   • đó là một vấn đề hoàn toàn khác
 • nội động từ
  • cưỡi ngựa, đi ngựa
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) động đực (ngựa cái)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đùa nhả ((cũng) to horse around)
  • ngoại động từ
   • cấp ngựa cho (ai)
   • đóng ngựa vào (xe...)
   • cõng, cho cưỡi trên lưng
   • đặt (ai) lên lưng (người nào hoặc ngựa gỗ) để đánh đòn
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đùa nhả (ai)

  Concise English dictionary


  horses|horsed|horsinghɔrs /hɔːs
  noun
  +solid-hoofed herbivorous quadruped domesticated since prehistoric times
  +a padded gymnastic apparatus on legs
  +troops trained to fight on horseback
  +a framework for holding wood that is being sawed
  +a chessman shaped to resemble the head of a horse; can move two squares horizontally and one vertically (or vice versa)
  verb
  +provide with a horse or horses