hormone


nghĩa:
hormone 

danh từ
 

chất do tuyến nội tiết tiết ra để bảo đảm hoạt động sinh lí bình thường của cơ thể.