hold

US: /ˈhoʊɫd/
UK: /hˈə‍ʊld/


English Vietnamese dictionary


hold /hould/
 • danh từ
  • khoang (của tàu thuỷ)
  • danh từ
   • sự cầm, sự nắm giữ, sự nắm chặt
    • to take (get, keep) hold of: nắm giữ, nắm chặt (cái gì)
   • (nghĩa bóng) sự nắm được, sự hiểu thấu
    • to get hold of a secret: nắm được điều bí mật
   • (nghĩa bóng) ảnh hưởng
    • to have a grerat hold on (over) somebody: có ảnh hưởng (uy tín) lớn đối với ai
   • vật để nắm lấy; vật đỡ; chỗ dựa
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồn ải, thành luỹ, pháo đài
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự giam cầm
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà lao, nhà tù
   • ngoại động từ
    • cầm, nắm, giữ, nắm giữ, giữ vững
     • to hold a pen: cầm bút
     • to hold an office: giữ một chức vụ
     • to hold one's ground: giữ vững lập trường; (quân sự) giữ vững vị trí; giữ vững sức khoẻ không yếu đi (người ốm)
    • giữ, ở (trong một tư thế nào đó)
     • to hold oneself erect: đứng thẳng người
     • to hold one's head: ngẩng cao đầu
    • chứa, chứa đựng
     • this rooms holds one hundred people: phòng này chứa được một trăm người
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giam giữ (ai)
    • giữ, nén, nín, kìm lại
     • to hold one's breath: nín hơi, nín thở
     • to hold one's tongue: nín lặng; không nói gì
     • hold your noise!: im đi!, đừng làm ầm lên thế!
     • to hold one's hand: kìm tay lại (không ra tay trừng phạt đánh đập...)
     • there's no holding him: không sao kìm được hắn
    • bắt phải giữ lời hứa
     • to hold somebody in suspense: làm cho ai phải thấm đòn chờ đợi
    • choán, xâm chiếm, thu hút, lôi cuốn
     • to hold someone's attention: thu hút sự chú ý của ai
     • to hold one's audience: lôi cuốn được thính giả
    • có ý nghĩ là, cho là, xem là, coi là; tin rằng
     • to hold onself reponsible for: tự cho là mình có trách nhiệm về
     • to hold strange opinions: có những ý kiến kỳ quặc
     • to hold somebody in high esteem: kính mến ai, quý trọng ai
     • to hold somebody in contempt: coi khinh ai
     • to hold something cheap: coi rẻ cái gì, coi thường cái gì
     • I hold it good: tôi cho cái đó là đúng (là nên làm)
    • (+ that) quyết định là (toà án, quan toà...)
    • tổ chức, tiến hành
     • to hold a meeting: tổ chức một cuộc mít tinh, họp mít tinh
     • to hold negotiation: tiến hành đàm phán
    • nói, đúng (những lời lẽ...)
     • to hold insolent language: dùng những lời lẽ láo xược
    • theo, theo đuổi, tiếp tục đi theo
     • to hold a North course: tiếp tục đi theo con đường về hướng bắc
   • nội động từ
    • (thường) (+ to, by) giữ vững, giữ chắc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
     • to hold to one's promise: giữ lời hứa
     • to hold by one's principles: giữ vững nguyên tắc của mình
     • will the anchor hold?: liệu néo có chắc không?
    • tiếp tục, kéo dài, còn mãi, cứ vẫn
     • will this fine weather hold?: liệu thời tiết này có kéo dài mãi không?
    • có giá trị, có hiệu lực, có thể áp dụng ((cũng) to hold good, to hold true)
     • the rule holds in all case: điều lệ này có giá trị trong mọi trường hợp
     • does this principle hold good?: nguyên tắc còn có giá trị nữa không?
    • (từ lóng) ((thường) phủ định + with) tán thành
     • not to hold with a proposal: không tán thành một đề nghị
    • (từ cổ,nghĩa cổ) hold! đứng lại, dừng lại; đợi một tí!
    • to hold back
     • ngăn lại, giữ lại, nén lại, kìm lại
    • giấu, giữ bí mật, giữ riêng (tin tức...)
    • do dự, ngập ngừng
    • (+ from) cố ngăn, cố nén
    • to hold down
     • bắt lệ thuộc, bắt phụ thuộc, bắt phục tùng; áp bức
    • cúi (đầu)
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiếp tục giữ, vẫn giữ, vẫn (ở trong hoàn cảnh nào...)
     • to hold down and office: vẫn giữ một chức vụ
    • to hold forth
     • đưa ra, đặt ra, nêu ra (một đề nghị...)
    • nói; hò hét diễn thuyết ((thường) xấu)
     • to hold forth to the crowd: hò hét diễn thuyết trước đám đông
    • to hold in
     • nói chắc, dám chắc
    • giam giữ
    • nén lại, kìm lại, dằn lại
    • to hold off
     • giữ không cho lại gần; giữ cách xa
    • chậm lại, nán lại
    • to hold on
     • nắm chặt, giữ chặt, bám chặt
    • giữ máy không cắt (dây nói)
    • to hold out
     • giơ ra, đưa ra
    • chịu đựng, kiên trì dai dẳng; không nhượng bộ, không đầu hàng (thành bị bao vây...)
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) không cho, không từ chối cho (cái gì phải cho)
    • to hold over
     • để chậm lại, đình lại, hoàn lại
    • ở lại sau khi hết nhiệm kỳ; ở lại thêm nhiệm kỳ
    • to hold together
     • gắn lại với nhau, giữ lại với nhau
    • gắn bó với nhau, đoàn kết với nhau
    • to hold up
     • đưa lên, giơ lên
    • đỡ, chống đỡ
    • vẫn vững, vẫn duy trì
    • vẫn đứng vững, không ngã (ngựa)
    • nêu ra, phô ra, đưa ra
     • to be held up to derision: bị đưa ra làm trò cười
    • chặn đứng (ô tô...) ăn cướp
    • làm đình trệ, làm tắc nghẽn (giao thông...)
    • to hold aloof
     • (xem) loof
    • hold hard!
     • đứng lại!
    • hold on!
     • (thông tục) ngừng!
    • to hold one's own
     • (xem) own
    • to hold something over somebody
     • luôn luôn giơ cái gì đe doạ ai
    • to hold water
     • kín không rò (thùng)
    • đứng vững được (lập luận...)

   Advanced English dictionary


   verb, noun
   + verb (held, held )
   in hand / arms
   1 [VN] to carry sth; to have sb/sth in your hand, arms, etc: She was holding a large box. + I held the mouse by its tail. + The girl held her father's hand tightly. + He was holding the baby in his arms. + The winning captain held the trophy in the air. + We were holding hands (= holding each other's hands). + The lovers held each other close.
   2 [VN] to put your hand on part of your body, usually because it hurts: She groaned and held her head.
   in position
   3 [usually +adv./prep.] to keep sb/sth in a particular position: [VN] Hold your head up. + Hold this position for a count of 10. + The wood is held in position by a clamp. + [VN-ADJ] I'll hold the door open for you.
   support
   4 [VN] to support the weight of sb/sth: I don't think that branch will hold your weight.
   contain
   5 [VN] to have enough space for sth/sb; to contain sth/sb: This barrel holds 25 litres. + The plane holds about 300 passengers.
   sb prisoner
   6 to keep sb and not allow them to leave: [VN] Police are holding two men in connection with last Thursday's bank raid. + [VN-N] He was held prisoner for two years.
   control
   7 [VN] to defend sth against attack; to have control of sth: The rebels held the radio station.
   remain
   8 [V] to remain strong and safe or in position: They were afraid the dam wouldn't hold.
   9 [V] to remain the same: How long will the fine weather hold? + If their luck holds, they could still win the championship.
   keep
   10 [VN] to keep sb's attention or interest: There wasn't much in the museum to hold my attention.
   11 [VN] to keep sth at the same level, rate, speed, etc: Hold your speed at 70. + Interest rates have been held at 8% for a year now.
   12 [VN] to keep sth so that it can be used later: records held on computer + Our solicitor holds our wills. + We can hold your reservation for three days.
   own
   13 [VN] to own or have sth: Employees hold 30% of the shares.
   job
   14 [VN] to have a particular job or position: How long has he held office? + Mrs Thatcher held the post of Prime Minister longer than anyone else last century.
   record / title
   15 [VN] to have sth you have gained or achieved: Who holds the world record for the long jump? + She held the title of world champion for three years.
   opinion
   16 [VN] to have a belief or an opinion about sb/sth: He holds strange views on education. + She is held in high regard by her students (= they have a high opinion of her). + firmly-held beliefs
   17 (formal) to consider that sth is true: [V that] I still hold that the government's economic policies are mistaken. + [VN-ADJ] Parents will be held responsible for their children's behaviour. + [VN to inf] These vases are held to be the finest examples of Greek art.
   Help Note: This pattern is usually used in the passive.
   meeting
   18 [VN] [usually passive] to organize and have a meeting, competition, conversation, etc: The meeting will be held in the community centre. + It's impossible to hold a conversation with all this noise. + The country is holding its first free elections for 20 years.
   road / course
   19 [VN] if a vehicle holds the road, it is in close contact with the road and easy to control, especially when driven fast
   20 [VN] if a ship or an aircraft holds a course, it continues to move in a particular direction
   in music
   21 [VN] to make a note continue for a particular time
   on telephone
   22 to wait until you can speak to the person you have telephoned: [V] That extension is busy right now. Can you hold? + [VN] She asked me to hold the line.
   stop
   23 [VN] used to tell sb to stop doing sth or not to do sth: Hold your fire! (= don't shoot) + Hold the front page! (= don't print it until a particular piece of news is available) + (AmE, informal) Give me a hot dog, but hold the (= don't give me any) mustard.
   Idioms: Most idioms containing hold are at the entries for the nouns and adjectives in the idioms, for example hold the fort is at fort.
   hold good to be true: The same argument does not hold good in every case.
   hold it (spoken) used to ask sb to wait, or not to move: Hold it a second-I don't think everyone's arrived yet.
   there is no holding sb a person cannot be prevented from doing sth: Once she gets onto the subject of politics there's no holding her.
   Phrasal Verbs: hold sth against sb to allow sth that sb has done to make you have a lower opinion of them: I admit I made a mistake-but don't hold it against me.
   hold sb/sth<->back
   1 to prevent sb/sth from moving forward or crossing sth: The police were unable to hold back the crowd. + The dam was not strong enough to hold back the flood waters.
   2 to prevent the progress or development of sb/sth: Do you think that mixed ability classes hold back the better students? + We are determined that nothing should hold back the peace talks.
   hold sth<->back
   1 to not tell sb sth they want or need to know: to hold back information + I think he's holding something back. I'm sure he knows more than he admits.
   2 to stop yourself from expressing how you really feel: She just managed to hold back her anger. + He bravely held back his tears.
   hold back (from doing sth)
   hold sb back (from doing sth) to hesitate or to make sb hesitate to act or speak: She held back, not knowing how to break the terrible news. + I wanted to tell him the truth, but something held me back.
   hold sb<->down
   1 to prevent sb from moving, using force: It took three men to hold him down.
   2 to prevent sb from having their freedom or rights: The people are held down by a repressive regime.
   hold sth<->down
   1 to keep sth at a low level: The rate of inflation must be held down.
   2 [no passive] to keep a job for some time: He was unable to hold down a job after his breakdown.
   3 [no passive] (AmE, informal) to limit sth, especially a noise: Hold it down, will you? I'm trying to sleep!
   hold forth to speak for a long time about sth in a way that other people might find boring
   hold sth<->in to not express how you really feel: to hold in your feelings / anger
   Antonym: LET STH OUT
   hold off
   1 (of rain or a storm) to not start: The rain held off just long enough for us to have our picnic.
   2 to not do sth immediately: We could get a new computer now or hold off until prices are lower. + [+ -ing] Could you hold off making your decision for a few days?
   hold sb/sth<->off to stop sb/sth defeating you: She held off all the last-minute challengers and won the race in a new record time.
   hold on
   1 (spoken) used to tell sb to wait or stop: Hold on a minute while I get my breath back. + Hold on! This isn't the right road.
   2 to survive in a difficult or dangerous situation: They managed to hold on until help arrived.
   3 (spoken) used on the telephone to ask sb to wait until they can talk to the person they want: Can you hold on? I'll see if he's here.
   hold sth<->on to keep sth in position: These nuts and bolts hold the wheels on. + The knob is only held on by sticky tape.
   hold on (to sth/sb)
   hold onto sth/sb [no passive] to keep holding sth/sb: Hold on and don't let go until I say so. + He held onto the back of the chair to stop himself from falling. + It's very windy-you'd better hold onto your hat.
   hold on to sth
   hold onto sth
   1 to keep sth that is an advantage for you; to not give or sell sth to sb else: You should hold on to your oil shares. + She took an early lead in the race and held onto it for nine laps.
   2 to keep sth for sb else or for longer than usual: I'll hold onto your mail for you until you get back.
   hold out
   1 to last, especially in a difficult situation: We can stay here for as long as our supplies hold out.
   2 to resist or survive in a dangerous or difficult situation: The rebels held out in the mountains for several years.
   hold out sth to offer a chance, hope or possibility of sth: Doctors hold out little hope of her recovering.
   hold sth<->out to put your hand or arms, or sth in your hand, towards sb, especially to give or offer sth: I held out my hand to steady her. + He held out the keys and I took them.
   hold out for sth [no passive] to cause a delay in reaching an agreement because you hope you will gain sth: The union negotiators are holding out for a more generous pay settlement.
   hold out on sb (informal) to refuse to tell or give sb sth
   hold sth<->over [usually passive]
   1 to not deal with sth immediately; to leave sth to be dealt with later: The matter was held over until the next meeting.
   2 to show a film/movie, play, etc. for longer than planned: The movie proved so popular it was held over for another week.
   hold sth over sb to use knowledge that you have about sb to threaten them or make them do what you want
   hold sb to sth
   1 to make sb keep a promise
   2 to stop an opposing team scoring more points than you: The league leaders were held to a 00 draw.
   hold together
   hold sth - together
   1 to remain, or to keep sth, united: A political party should hold together. + It's the mother who usually holds the family together.
   2 (of an argument, a theory or a story) to be logical or CONSISTENT: Their case doesn't hold together when you look at the evidence.
   Compare: hang together at HANG
   3 if a machine or an object holds together or sth holds it together, the different parts stay together so that it does not break
   hold up to remain strong and working effectively: She's holding up well under the pressure.
   hold sb/sth<->up [often passive]
   1 to support sb/sth and stop them from falling
   2 to delay or block the movement or progress of sb/sth: An accident is holding up traffic. + My application was held up by the postal strike.
   related noun HOLD-UP
   3 to use or present sb/sth as an example: She's always holding up her children as models of good behaviour. + His ideas were held up to ridicule.
   hold up sth to rob a bank, shop/store, etc. using a gun: Masked men held up a security van in South London yesterday.
   related noun HOLD-UP
   hold with sth [no passive] (used in negative sentences or in questions) to agree with or approve of sth: I don't hold with the use of force. + [+ -ing] They don't hold with letting children watch as much TV as they want.
   + noun
   with hand
   1 [sing., U] the action of holding sb/sth; the way you are holding sb/sth
   Synonym: GRIP
   His hold on her arm tightened. + She tried to keep hold of the child's hand as they walked along. + Make sure you've got a steady hold on the camera.
   in sport
   2 [C] a particular way of holding sb, especially in a sport such as WRESTLING or in a fight: The wrestler put his opponent into a head hold. + The exercise called for the recruits to get out of various holds.
   power / control
   3 [sing.] ~ (on / over sb/sth) influence, power or control over sb/sth: What she knew about his past gave her a hold over him. + He struggled to get a hold of his anger.
   See also - STRANGLEHOLD
   in climbing
   4 [C] a place where you can put your hands or feet when climbing: She put her foot firmly in the hold and pulled herself up.
   See also - FOOTHOLD, HANDHOLD, TOEHOLD
   on ship / plane
   5 [C] the part of a ship or plane where the goods being carried are stored
   Idioms: catch / get / grab / take, etc. (a) hold of sb/sth to have or take sb/sth in your hands: He caught hold of her wrists so she couldn't get away. + Lee got hold of the dog by its collar. + Quick, grab a hold of that rope. + Gently, she took hold of the door handle and turned it.
   get hold of sb to contact or find sb: Where have you been? I've been trying to get hold of you all day. + Eventually, we got hold of Dan in New York. + Do you know where I can get hold of a good plumber?
   get hold of sth
   1 to find sth that you want or need: I need to get hold of Tom's address. + It's almost impossible to get hold of tickets for the final. + The police do not know how the boy got hold of the knife. + How did the press get hold of the story?
   2 to learn or understand sth
   no holds barred with no rules or limits on what sb is allowed to do: There will be no holds barred in his interview with the president this evening.
   on hold
   1 delayed until a later time or date: She put her career on hold to have a baby. + The project is on hold until more money is available. + The department has placed its plans on hold pending the results of the elections.
   2 if a person on the telephone is put on hold, they have to wait until the person that they want to talk to is free
   take (a) hold to begin to have complete control over sb/sth; to become very strong: Panic took hold of him and he couldn't move. + They managed to get out of the house just before the flames took hold. + It is best to treat the disease early before it takes a hold.
   more at WRONG adj.

   Thesaurus dictionary


   v.
   1 grasp, grip, clasp, seize, clutch, keep; carry, Colloq hang on to:
   She asked me to hold the baby for just a minute while she bought her railway ticket
   2 hug, embrace, clasp, cradle, clench, clutch, enfold:
   He held me in his arms briefly before the guards led him into the quad
   3 maintain, keep, put:
   Hold up your hands and kick the gun over here to me.
   4 maintain, keep, sustain, absorb, occupy, engage, involve, engross, monopolize:
   You hold his attention while I try to get round behind him.
   5 confine, restrain, detain, contain, coop up:
   Even a strait-jacket and chains couldn't hold Houdini.
   6 imprison, detain, confine, place into custody, put behind bars, jail:
   He is being held overnight for questioning.
   7 believe, deem, judge, consider, regard, look on or upon, maintain, think, esteem, take, assume:
   What do you hold to be important in life? Father holds me responsible for every little dent in his car.
   8 accommodate, support, carry:
   That little nail won't hold this picture.
   9 contain, include, comprise:
   This suitcase holds everything I own in the world.
   10 call, convene, assemble, convoke; run, conduct, engage in, participate in, have, carry on, preside over, officiate at:
   The next meeting will be held on Tuesday, at noon.
   11 apply, hold good, be in effect or in force, stand or hold up, hold or prove or be true, be the case, function, operate, be or remain or prove valid or relevant or applicable or operative, Colloq hold water, wash:
   What may be in order for Manchester may not necessarily hold for another city
   12 have, possess:
   She holds two engineering degrees. He was holding four aces.
   13 remain or keep (fast), stay, stick:
   Screws are needed here - nails won't hold.
   14 hold back.
   (a) restrain, repress, suppress, curb, inhibit, control, check, keep back, hinder:
   Many reasons hold me back from telling you what I think.
   (b) withhold, reserve, deny, keep back, refuse:
   We ought to hold back payment till the work is completed.
   15 hold down. a control, restrain, check; reduce, diminish:
   We must hold down inflation.
   (b) keep, maintain, manage:
   He has to hold down two jobs to pay all the bills.
   16 hold forth.
   (a) Often, hold forth on or upon. lecture (on), declaim, harangue, preach (on or about), orate, sermonize (on), discourse (on), speechify (on or about), expatiate or expand on or upon, Colloq go on (about), Brit rabbit or natter or witter on (about):
   As usual, Pinckley endlessly held forth on his pet subject, fishing.
   (b) hold out, offer, proffer, tender, submit, advance, propose, propound, hold out, extend:
   The company has held forth a profit-sharing plan that we cannot refuse
   17 hold in.
   (a) control, curb, check, hold back, restrain, contain:
   I could hold myself in no longer and a scream escaped my lips.
   (b) conceal, hide, suppress:
   How can I hold in my feelings for you?
   18 hold off.
   (a) delay, defer, put off, refrain from, postpone, avoid:
   We held off buying till we had the money saved up.
   (b) repel, keep off, repulse, fend off, rebuff, resist, withstand:
   We held off the attackers till help came.
   19 hold on.
   (a) grip, grasp, hold, clutch, cling:
   Hold on to the rope and I'll pull you up.
   (b) keep, maintain, cling, hang on, retain:
   Don't try to hold on to yesterday's dreams.
   (c) stop, wait, hold off, Colloq hang on:
   Hold on a minute! I'm not finished.
   20 hold out.
   (a) last, carry on, persist, persevere, continue, hang on, stand firm or chiefly US pat, endure:
   I hope that the good weather holds out for our trip. Can we hold out till reinforcements arrive?
   (b) offer, proffer, extend, hold forth, present:
   I grasped the hand he held out.
   21 hold over. a postpone, delay, defer, put off, hold off, suspend:
   The decision is to be held over till next year.
   (b) continue, retain, extend, prolong:
   The singer was popular enough to be held over a month.
   22 hold up.
   (a) rob, waylay, Colloq mug, stick up; knock off or US over:
   Two men held up the bank courier last night.
   (b) delay, impede, hinder, slow (down or up), set back, detain:
   I was held up by the infernal traffic again.
   (c) last, survive, fare, bear up, endure:
   I am not sure that my car will hold up through another winter.
   (d) present, show, exhibit, display:
   Gibbons has been held up to ridicule since the scandal.
   23 hold with. support, sustain, agree to or with, favour, countenance, approve (of), subscribe to, condone, concur with:
   Being married to her doesn't mean you have to hold with all her ideas.
   n.
   24 grasp, grip, clasp, clutch:
   Take hold of the rope!
   25 foothold, toe-hold, purchase:
   She lost her hold and fell. He has a good hold on the subject.
   26 power, dominance, mastery, control, ascendancy, authority, influence, leverage, sway, Colloq pull, clout:
   She has a hold over him that makes him do her bidding.

   Collocation dictionary


   1 act/way of holding sth

   ADJ.

   firm, tight
   He still had me in a tight hold.

   VERB + HOLD

   catch, get, grab, grasp, seize, take
   Take hold of the handle and give it a hard pull.
   | have, keep
   He kept a firm hold on my hand.
   | lose
   He lost his hold on the rock and was swept away by the tide.
   | tighten | relax, release
   She finally released her hold on me.

   PREP.

   ~ on
   He tightened his hold on her.

   2 influence/control over sb

   ADJ.

   firm, powerful, strong, tight
   He still has a firm hold on the party.
   | increasing | fragile, tenuous, weak
   Her hold on power was now quite tenuous.

   VERB + HOLD

   have | lose
   The allies lost their hold on northern France.
   | consolidate, strengthen, tighten
   Enemy forces have consolidated their hold on the northern province.
   | break, weaken
   an attempt to break the hold of the Church

   PREP.

   ~ on
   This had weakened his hold on power.
   | ~ over
   He no longer had any hold over her.


   Concise English dictionary


   held|holds|holdinghəʊld
   noun
   +the act of grasping
   +understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something
   +power by which something or someone is affected or dominated
   +time during which some action is awaited
   +a state of being confined (usually for a short time)
   +a stronghold
   +a cell in a jail or prison
   +the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it
   +the space in a ship or aircraft for storing cargo
   verb
   +organize or be responsible for
   +keep in a certain state, position, or activity; e.g., "keep clean"
   +have or hold in one's hands or grip
   +to close within bounds, limit or hold back from movement
   +have rightfully; of rights, titles, and offices
   +have or possess, either in a concrete or an abstract sense
   +keep in mind or convey as a conviction or view
   +contain or hold; have within
   +lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits
   +remain in a certain state, position, or condition
   +maintain (a theory, thoughts, or feelings)
   +assert or affirm
   +remain committed to
   +secure and keep for possible future use or application
   +be the physical support of; carry the weight of
   +hold the attention of
   +keep from exhaling or expelling
   +support or hold in a certain manner
   +have room for; hold without crowding
   +be capable of holding or containing
   +be valid, applicable, or true
   +take and maintain control over, often by violent means
   +protect against a challenge or attack
   +declare to be
   +have as a major characteristic
   +cause to stop
   +bind by an obligation; cause to be indebted
   +cover as for protection against noise or smell
   +drink alcohol without showing ill effects
   +be pertinent or relevant or applicable
   +arrange for and reserve (something for someone else) in advance
   +resist or confront with resistance
   +keep from departing
   +stop dealing with
   +aim, point, or direct
   +be in accord; be in agreement