hemming

US: /ˈhɛmɪŋ/
UK: /hˈɛmɪŋ/


English Vietnamese dictionary


hem /hem/
 • danh từ
  • đường viền (áo, quần...)
  • ngoại động từ
   • viền
   • (+ in, about, around) bao vây, bao bọc, bao quanh
    • to hem in the enemy: bao vây quân địch
  • danh từ
   • tiếng e hèm; tiếng đằng hắng, tiếng hắng giọng
   • nội động từ
    • e hèm; đằng hắng, hắng giọng
    • to hem and haw
     • nói ấp a ấp úng, nói ngắc ngứ
   • thán từ
    • hèm!, e hèm!

   Concise English dictionary


   hemmed|hemming|hemshem
   noun
   +lap that forms a cloth border doubled back and stitched down
   verb
   +fold over and sew together to provide with a hem
   +utter `hem' or `ahem'