grimace

US: /ˈɡɹɪməs/
UK: /ɡɹˈɪmɪs/


English Vietnamese dictionary


grimace /gri'meis/
 • danh từ
  • sự nhăn mặt, sự cau mặt; vẻ nhăn nhó
  • vẻ làm bộ làm điệu, vẻ màu mè ỏng ẹo
  • nội động từ
   • nhăn mặt, nhăn nhó

  Advanced English dictionary


  verb, noun
  + verb [V] ~ (at sb/sth) to make an ugly expression with your face to show pain, disgust, etc: He grimaced at the bitter taste. + She grimaced as the needle went in.
  + noun
  an ugly expression made by twisting your face, used to show pain, disgust, etc. or to make sb laugh: to make / give a grimace of pain + 'What's that?' she asked with a grimace.

  Collocation dictionary


  ADJ.

  little, slight, small | ugly | rueful, wry | facial

  VERB + GRIMACE

  give, make
  She made a wry grimace.
  | twist into
  His face twisted into a grimace.

  GRIMACE + VERB

  twist sth
  An ugly grimace twisted her face.

  PREP.

  with a ~
  He acknowledged his mistake with a wry grimace.
  | ~ of
  a grimace of disgust/pain

  ADV.

  slightly | ruefully, wryly

  PREP.

  at
  He grimaced slightly at the pain. She grimaced at him.
  | in
  She grimaced in disgust.


  Concise English dictionary


  grimaces|grimaced|grimacing'grɪməs /grɪ'meɪs
  noun
  +a contorted facial expression
  verb
  +contort the face to indicate a certain mental or emotional state