good

US: /ˈɡʊd/, /ɡɪd/
UK: /ɡˈʊd/


English Vietnamese dictionary


good /gud/
 • tính từ better, best
  • tốt, hay, tuyệt
   • very good!: rất tốt!, rất hay!, tuyệt
   • a good friend: một người bạn tốt
   • good men and true: những người tốt bụng và chân thật
   • good conduct: hạnh kiểm tốt
   • a good story: một câu chuyện hay
   • good wine: rượu ngon
   • good soil: đất tốt, đất màu mỡ
   • a person of good family: một người xuất thân gia đình khá giả
   • good to eat: ngon, ăn được
  • tử tế, rộng lượng, thương người; có đức hạnh, ngoan
   • to be good to someone: tốt bụng với ai, tử tế với ai
   • how good of your!: anh tử tế quá!
   • good boy: đứa bé ngoan
  • tươi (cá)
   • fish does not keep good in hot days: cá không giữ được tươi vào những ngày nóng bức
  • tốt lành, trong lành, lành; có lợi
   • doing exercies is good for the health: tập thể dục có lợi cho sức khoẻ
  • cừ, giỏi, đảm đang, được việc
   • a good teacher: giáo viên dạy giỏi
   • a good worker: công nhân lành nghề, công nhân khéo
   • a good wife: người vợ đảm đang
  • vui vẻ, dễ chịu, thoải mái
   • good news: tin mừng, tin vui, tin lành
  • to have a good time
   • được hưởng một thời gian vui thích
  • a good joke: câu nói đùa vui nhộn
  • hoàn toàn, triệt để; ra trò, nên thân
   • to give somebody a good beating: đánh một trận nên thân
  • đúng, phải
   • it is good to help others: giúp mọi người là phải
   • good! good!: được được!, phải đấy!
  • tin cậy được; an toàn, chắc chắn; có giá trị
   • good debts: món nợ chắc chắn sẽ trả
   • a good reason: lý do tin được, lý do chính đáng
  • khoẻ, khoẻ mạnh, đủ sức
   • to be good for a ten-mile walk: đủ sức đi bộ mười dặm
   • I feel good: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tôi cảm thấy khoẻ
  • thân, nhà (dùng trong câu gọi)
   • don't do it, my good friend!: (mỉa mai) đừng làm thế ông bạn ơi!
   • how's your good man?: ông nhà có khoẻ không (thưa) bà?
   • how's your good lady?: bà nhà có khoẻ không ông?
  • khá nhiều, khá lớn, khá xa
   • a good deal of money: khá nhiều tiền
   • a good many people: khá nhiều người
   • we've come a good long way: chúng tôi đã từ khá xa tới đây
  • ít nhất là
   • we've waited for your for a good hour: chúng tôi đợi anh ít nhất là một tiếng rồi
  • as good as
   • hầu như, coi như, gần như
  • as good as dead: hầu như chết rồi
  • the problem is as good as settled: vấn đề coi như đã được giải quyết
  • to be as good as one's word: giữ lời hứa
  • to do a good turn to
   • giúp đỡ (ai)
  • [as] good as pie
   • rất tốt, rất ngoan
  • [as] good as wheat
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rất tốt, rất xứng đáng, rất thích hợp
  • good day!
   • chào (trong ngày); tạm biệt nhé!
  • good morning!
   • chào (buổi sáng)
  • good afternoon!
   • chào (buổi chiều)
  • good evening!
   • chào (buổi tối)
  • good night!
   • chúc ngủ ngon, tạm biệt nhé!
  • good luck!
   • chúc may mắn
  • good money
   • (thông tục) lương cao
  • to have a good mind to do something
   • có ý muốn làm cái gì
  • in good spirits
   • vui vẻ, phấn khởi, phấn chấn
  • to make good
   • thực hiện; giữ (lời hứa)
  • to make good one's promise
   • giữ lời hứa, làm đúng như lời hứa
  • bù đắp lại; gỡ lại, đền, thay; sửa chữa
   • to make good one's losses: bù lại những cái đã mất
   • to make good the casualties: (quân sự) bổ sung cho số quân bị chết
  • xác nhận, chứng thực
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm ăn phát đạt, thành công, tiến bộ
   • to make good in a short time: phất trong một thời gian ngắn (nhà buôn)
   • to make good at school: học tập tiến bộ ở trường (học sinh)
  • to stand good
   • vẫn còn giá trị; vẫn đúng
  • to take something in good part
   • (xem) part
  • that's a good one (un)!
   • (từ lóng) nói dối nghe được đấy! nói láo nghe được đấy!
  • the good people
   • các vị tiên
 • danh từ
  • điều thiện, điều tốt, điều lành
   • to do good: làm việc thiện, làm phúc
   • to return good for evil: lấy ân báo oán
  • lợi, lợi ích
   • to be some good to: có lợi phần nào cho
   • to work for the good of the people: làm việc vì lợi ích của nhân dân
   • to do more harm than good: làm hại nhiều hơn lợi
   • it will do you good to do physical exercises in the morning: tập thể dục buổi sáng có lợi cho anh
   • what good is it?: điều ấy có lợi gì?
  • điều đáng mong muốn, vật đáng mong muốn
  • những người tốt, những người có đạo đức
  • to be up to no good; to be after no good
   • đang rắp tâm dở trò ma mãnh gì
  • to come to good
   • không đi đến đâu, không đạt kết quả gì, không làm nên trò trống gì
  • for good [and all]
   • mãi mãi, vĩnh viễn
  • to stay here for good [and all]: ở lại đây mãi mãi
  • to be gone for good: đi mãi mãi không bao giờ trở lại
  • to refuse for good [and all]: nhất định từ chối, khăng khăng từ chối
  • to the good
   • được lâi, được lời
  • to be 100dd to the good: được lời 100dd
  • it's all to the good: càng hay, càng lời, càng tốt

Advanced English dictionary


adjective, noun, adverb
+ adjective (better )
high quality
1 of high quality or an acceptable standard: a good book + good food + The piano was in good condition. + Your work is just not good enough. + The results were pretty good. + Sorry, my English is not very good. + This is as good a place as any to spend the night. + You'll never marry her-she's much too good for you.
pleasant
2 pleasant; that you enjoy or want: Did you have a good time in London? + It's good to see you again. + This is very good news. + Let's hope we have good weather tomorrow. + We are still friends, though, which is good. + It's a good thing (= it's lucky) you're not a vegetarian.
sensible / strong
3 sensible, logical or strongly supporting what is being discussed: Thank you, good question. + Yes, that's a good point. + I have good reason to be suspicious. + What a good idea! + This is a good example of what I mean.
favourable
4 showing or getting approval or respect: The play had good reviews. + The hotel has a good reputation.
skilful
5 ~ (at sth / at doing sth) able to do sth well: to be a good actor / cook + to be good at languages / your job + Nick has always been good at finding cheap flights.
6 ~ with sth/sb able to use sth or deal with people well: She's good with her hands (= able to make things, etc.). + He's very good with children.
morally right
7 morally right; behaving in a way that is morally right: She has tried to lead a good life. + a good deed + Giving her that money was a good thing to do. + He is a very good man.
following rules
8 following strictly a set of rules or principles: It is good practice to supply a written report to the buyer. + She was a good Catholic girl.
kind
9 ~ (to sb)
~ (of sb) (to do sth) willing to help; showing kindness to other people: He was very good to me when I was ill. + It was very good of you to come. + I had to take a week off work but my colleagues were very good about it.
child
10 behaving well or politely: You can stay up late if you're good. + Get dressed now, there's a good girl.
healthy
11 healthy or strong: Can you speak into my good ear? + I don't feel too good today.
useful / helpful
12 ~ (for sb/sth) having a useful or helpful effect on sb/sth: Too much sun isn't good for you. + It's probably good for you to get some criticism now and then. + (spoken) Shut your mouth, if you know what's good for you (= used as a threat).
13 no ~ doing sth
no ~ to sb not having a useful or helpful effect: It's no good complaining-they never listen. + This book is no good to me:
I need the new edition.

suitable
14 ~ (for sth / to do sth)
~ (for sb) suitable or appropriate: Now is a good time to buy a house. + She would be good for the job. + Can we change our meeting-Monday isn't good (= convenient) for me.
showing approval
15 (spoken) used to show that you approve of or are pleased about sth that has been said or done, or to show that you want to move on to a new topic of conversation: 'Dinner's ready.' 'Good-I'm starving.' + 'I got the job.' 'Oh, good.' + Good, I think we've come to a decision.
16 [only before noun] (spoken) used as a form of praise: Good old Jack! + 'I've ordered some drinks.' 'Good man!'
in exclamations
17 (spoken) used in exclamations: Good heavens! + Good God!
large
18 [only before noun] great in number, amount or degree: a good many people + The kitchen is a good size. + We spent a good while (= quite a long time) looking for the house. + He devoted a good deal of (= a lot of) attention to the problem. + There's a good chance (= it is likely) that I won't be here next year.
at least
19 not less than; rather more than: We waited for a good hour. + It's a good three miles to the station.
thorough
20 [only before noun] thorough; complete: We had a good laugh about it afterwards. + You'll feel better after a good sleep.
amusing
21 [usually before noun] amusing: a good story / joke + (spoken) That's a good one!
for particular time / distance
22 ~ for sth having enough energy, health, strength, etc. to last for a particular length of time or distance: You're good for (= you will live) a few years yet.
23 ~ for sth valid for sth: The ticket is good for three months.
likely to provide
24 ~ for sth likely to provide sth: He's always good for a laugh. + Bobby should be good for a few drinks.
Idioms: Most idioms containing good are at the entries for the nouns and verbs in the idioms, for example (as) good as gold is at gold.
as good as very nearly: The matter is as good as settled. + He as good as called me a coward (= suggested that I was a coward without actually using the word 'coward'). + She's as good as won.
as good as it gets used when you are saying that a situation is not going to get any better
good and ... (informal) completely: I won't go until I'm good and ready.
a good few several: There are still a good few empty seats.
good for you, sb, them, etc. (especially AustralE good on you, etc.) (informal) used to praise sb for doing sth well: 'I passed first time.' 'Good for you!'
+ noun
-see also GOODS
morally right
1 [U] behaviour that is morally right or acceptable: the difference between good and evil + Is religion always a force for good?
2 (the good) [pl.] people who live a moral life; people who are admired for the work they do to help other people: a gathering of the great and the good
sth helpful
3 [U] something that helps sb/sth: Cuts have been made for the good of the company. + I'm only telling you this for your own good. + What's the good of (= how does it help you) earning all that money if you don't have time to enjoy it? + What good is it redecorating if you're thinking of moving?
See also - DO-GOODER
Idioms: all to the good used to say that if sth happens, it will be good, even if it is not exactly what you were expecting: If these measures also reduce unemployment, that is all to the good.
be no good
not be any / much good
1 to not be useful; to have no useful effect: This gadget isn't much good. + It's no good trying to talk me out of leaving. + Was his advice ever any good?
2 to not be interesting or enjoyable: His latest film isn't much good.
do good
do sb good to have a useful effect; to help sb: Do you think these latest changes will do any good? + Don't you think talking to her would do some good? + I'm sure a few days off would do you a power of good (= improve your health).
for good (BrE also for good and all) permanently: This time she's leaving for good (= she will never return). + I'd like an excuse to get rid of him for good and all.
to the good used to say that sb now has a particular amount of money that they did not have before: We are £400 to the good.
up to no good (informal) doing sth wrong or dishonest: Those kids are always up to no good.
more at ILL adj., POWER n., WORLD
+ adverb (especially AmE, informal) well: 'How's it going?' 'Pretty good.' + (non-standard) Now, you listen to me good!
WHICH WORD?

good / goodness
The noun good means actions and behaviour that are morally right. You can talk about a person doing good: The charity does a lot of good. + the difference between good and evil.
Goodness is the quality of being good. You can talk about a person's goodness: Her goodness shone through.
VOCABULARY BUILDING
good and very good
Instead of saying that something is good or very good, try to use more precise and interesting adjectives to describe things: delicious/tasty food
an exciting/entertaining/absorbing movie
an absorbing/a fascinating/an informative book
a pleasant/an enjoyable/a fun (informal) trip
a skilful/talented/fine player
impressive/high-quality acting
useful/helpful advice
In conversation you can use words like great, super, wonderful, lovely and excellent (especially in BrE): That's a super idea!
- note at NICE

Thesaurus dictionary


adj.
1 agreeable, satisfactory, commendable, acceptable, fair, adequate, admissible, tolerable, all right, passable, Colloq okay or OK:
According to the reviews, the new opera is good but not great.
2 admirable, outstanding, first-rate, first-class, fine, superb, superior, tiptop, extraordinary, exemplary, choice, excellent, capital, marvellous, wonderful, splendid, sterling, Colloq super(-duper), great, smashing, A1 or A-1 or A-one, Brit cracking, brilliant, amazing, ace, knockout, brill, fantastic, terrific, unbelievable, groovy, fab, fabulous, crucial, serious, US bad, Old-fashioned Brit tickety-boo, No. Eng. champion, Chiefly US A-OK:
I thought that was a really good dinner.
3 correct, proper, decorous, orderly, right, seemly, fit, fitting, suitable, meet, appropriate, allowable, permissible, admissible, passable, satisfactory, tolerable:
He should get time off for good behaviour.
4 obedient, well-behaved, proper, well-mannered:
Why can't you be a good boy when we go out?
5 moral, high-minded, righteous, noble, wholesome, chaste, pure, honourable, ethical, upstanding, upright, virtuous, worthy, lofty, elevated, saintly, angelic, godly, godlike:
Think only good thoughts and still you may not get to heaven.
6 kind, benevolent, beneficent, gracious, gentle, kindly, nice, considerate, friendly, solicitous, good-hearted, sympathetic, benign, charitable, humane, kind-hearted, well-disposed:
Her parents have always been good to me.
7 fresh, unspoilt, edible, consumable, palatable:
These eggs are good but the milk has gone off.
8 genuine, valid, legitimate, authentic, honest, proper, reliable, secure, dependable, safe, creditable, sound, solid, substantial, well-founded, trustworthy, honest, actual, real; credible, believable, convincing, compelling, cogent:
Have you a good reason for saying that?
9 honourable, esteemed, respected, respectable, well-thought-of, reputable, established, solid:
They say that he comes from a good family.
10 well-proportioned, shapely, attractive:
Yes, I'd say that Marilyn has a good figure.
11 thorough, complete, penetrating, careful:
Has she had a good look at the defendant?
12 gifted, talented, competent, capable, skilful, clever, accomplished, proficient, adept, adroit, skilled:
Am I a good enough actor to audition for the part?
13 advantageous, propitious, opportune, beneficial, profitable, favourable; safe, secure, reliable, sound, sensible:
Are utilities a good investment? Is this a good time to buy shares?
14 healthy, salubrious, salutary, beneficial, wholesome:
We'll have to put you on a good diet.
15 best, company, Sunday, special-occasion, most luxurious:
Should we use the good glasses tonight?
16 ample, sufficient, adequate, considerable, full, extensive, sizeable, large, substantial:
We have a good supply of food available.
17 approving, complimentary, flattering, positive, favourable, enthusiastic, laudatory, eulogistic, encomiastic:
His book received a very good review in the Sunday supplement.
18 great, considerable, sizeable, substantial, fair:
We are still a good distance away from land.
n.
19 benefit, advantage, profit, use, usefulness, gain, worth, avail:
What good does it do to complain?
20 goodness, morality, virtue, merit, righteousness, right, rectitude, worth, probity, virtuousness, integrity, nobility, high-mindedness, honourableness, honesty:
The evil that men do lives after them, The good is oft interred with their bones.
21 goods.
(a) possessions, (personal) property, chattels, things, gear, belongings, effects, paraphernalia, movables, stuff:
He's gone and he's taken all his goods with him.
(b) merchandise, commodities, wares, stock, produce, tangibles, assets:
We shall pay on delivery of the goods.
(c) US and Canadian (incriminating) evidence or proof or information or documentation or facts or data:
The police have the goods on the murderer.
(d) fabric, cloth, textile, material, yard goods, piece-goods:
My tailor said he had made it from the best goods available.
(e) freight:
A goods train had broken down on the line between Oxford and Banbury.

Collocation dictionary


VERBS

be, feel, look, seem, smell, sound, taste | become, get
She's getting quite good at reading now.

ADV.

dead, extremely, really, very
a really good film
| fairly, pretty, quite
You've done a pretty good job.

PREP.

at
He's very good at music.
| for
Vegetables are good for you.
| to
She was very good to me when my husband died.
| with
She's good with figures.


Concise English dictionary


best|goods|bettergʊd
noun
+benefit
+moral excellence or admirableness
+that which is pleasing or valuable or useful
+articles of commerce
adj.
+having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified
+having the normally expected amount
+morally admirable
+deserving of esteem and respect
+promoting or enhancing well-being
+agreeable or pleasing
+of moral excellence
+having or showing knowledge and skill and aptitude
+thorough
+with or in a close or intimate relationship
+financially sound
+most suitable or right for a particular purpose
+resulting favorably
+exerting force or influence
+capable of pleasing
+appealing to the mind
+in excellent physical condition
+tending to promote physical well-being; beneficial to health
+not forged
+not left to spoil
+generally admired
adv.
+(often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well')
+in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly')

best|better|good|wells|welled|wellingwel
noun
+a deep hole or shaft dug or drilled to obtain water or oil or gas or brine
+a cavity or vessel used to contain liquid
+an abundant source
+an open shaft through the floors of a building (as for a stairway)
+an enclosed compartment in a ship or plane for holding something as e.g. fish or a plane's landing gear or for protecting something as e.g. a ship's pumps
verb
+come up, as of a liquid
adj.
+in good health especially after having suffered illness or injury
+resulting favorably
+wise or advantageous and hence advisable
adv.
+(often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well')
+thoroughly or completely; fully; often used as a combining form
+indicating high probability; in all likelihood
+(used for emphasis or as an intensifier) entirely or fully
+to a suitable or appropriate extent or degree
+favorably; with approval
+to a great extent or degree
+with great or especially intimate knowledge
+with prudence or propriety
+with skill or in a pleasing manner
+in a manner affording benefit or advantage
+in financial comfort
+without unusual distress or resentment; with good humor