fundus


UK: /fˈʌndəs/


English Vietnamese dictionary


fundus
 • danh từ
  • số nhiều fundi
  • đáy; nền
   • ocular fundus: đáy mắt
   • uterine fundus: đáy dạ con