function

US: /ˈfəŋkʃən/
UK: /fˈʌŋkʃən/


English Vietnamese dictionary


function
 • hàm, hàm số; chức năng // tác dụng, vận hành
 • f. of bounded variation hàm có biến phân bị chặn
 • f. of a complex(real) variable hàm biến số phức thực
 • f. of concentration (thống kê) hàm tập trung
 • f. of dispersion (toán kinh tế) hàm phân tán
 • f. of exponential type hàm kiểu mũ
 • f. of finite genus (giải tích) hàm có giống hữu hạn
 • f. of f. hàm của hàm, hàm hợp
 • f. of infinite type hàm kiểu vô hạn, hàm kiểu cực đại
 • f. of limited variation hàm có biến phân bị chặn
 • f. of maximun type hàm kiểu cực đại, hàm kiểu vô hạn
 • f. of minimum type (giải tích) hàm kiểu cực tiểu
 • f. of position hàm vị trí
 • f. of random variable (xác suất) hàm cuả biến ngẫu nhiên
 • f. of singularities (giải tích) hàm các điểm kỳ dị, thành phần kỳ dị
 • f. of support hàm tựa
 • absolutely additive set f. hàm tuyệt đối cộng tính
 • absolute monotonic f. hàm đơn điệu tuyệt đối
 • acylic f. hàm không tuần hoàn, hàm phi xilic
 • adjustment f. (thống kê) đặc trưng của tập hợp thống kê
 • algebraic(al) f. hàm đại số
 • alternate f. (đại số) hàm thay phiên
 • analytic(al) f. hàm giải tích
 • antihyperbolic f. s. hàm hipebolic ngược
 • antitrigonometric f. hàm lượng giác ngược
 • arc-hyperbolic f.s hàm hipebolic ngược
 • area f. hàm xác định diện tích (trong không gian Mincopxki)
 • arithmetric f. hàm số học
 • associated integral f. hàm nguyên liên đới
 • asympotic distribution f. hàm phân phối tiệm cận
 • atomic set f. hàm tập hợp nguyên tử
 • automorphic f. hàm tự đẳng cấu
 • beta f. hàm bêta
 • bicomplex f. hàm song phức
 • bicontinuous f. hàm song liên tục
 • biharmonic f. hàm song điều hoà
 • bijective f. hàm song ánh
 • bilinear f. hàm song tuyến tính
 • Boolean f. hàm Bun
 • bounded f. hàm bị chặn
 • bounded set f. hàm tập bị chặn
 • carries f. hàm mang
 • characteristic f. hàm đặc trưng
 • circular cylinder f. hàm trụ tròn
 • circular cylindrial wave f. hàm sóng trụ tròn
 • circulary symmetric f. hàm đối xứng tròn
 • class f. hàm lớp
 • closure f. hàm đóng
 • close-to-convex f. hàm gần lồi
 • combinable f. hàm hợp được
 • comparable f. hàm so sánh được
 • complementary f. hàm bù (nghiệm đực biệt của một phương trình vi
 • phân tuyến tính không thuần nhất)
 • complementary error f. hàm sai bù
 • complete analytic f. hàm giải tích đầy đủ
 • completely additive set f. (giải tích) hàm tập hợp cộng tính hoàn toàn
 • completely defined f. (logic học) hàm xác định khắp nơi
 • complex f. hàm số phức
 • complex velocity f. hàm vận tốc phức
 • composite f. (giải tích) hàm hợp
 • computable f. (logic học) hàm tính được
 • concave f. hàm lõm
 • confluent hypergeometric f. (giải tích) hàm siêu bội suy biến
 • conical f. hàm cônic
 • conjugate f.s hàm liên hợp
 • conjugate harmonic f.s (giải tích) hàm điều hoà liên hợp
 • content f. hàm dung tích
 • contiguous hypergeometric f.s hàm siêu bội tiệm cận
 • continuous f. hàm liên tục
 • control f. hàm kiểm tra
 • control-allowable f. hàm điều khiển cho phép
 • convex f. hàm lồi
 • coordinate f. hàm toạ độ
 • cost f. hàm giá (trị)
 • countable additive set f. hàm tập hợp cộng tính đếm được
 • covariance f. hàm hiệp phương sai
 • criterion f. hàm tiêu chuẩn
 • cumulant generating f. (xác suất) hàm sinh tích luỹ
 • cumulative frequency f. hàm tần số tích luỹ
 • cyclotomic f. hàm chia vòng tròn
 • cylindrical f.s hàm trụ hàm Betsen
 • decision f. (thống kê) hàm quyết định
 • decreasing f. hàm giảm
 • demand f. (thống kê) hàm nhu cầu
 • density f. hàm mật độ, mật độ phân phối
 • derived f. hàm dẫn suất
 • determining f. (giải tích) hàm xác định
 • developable f. hàm khai triển được
 • differentiable f. hàm lấy vi phân được
 • digamma f. hàm đigama
 • discontinuous f. (giải tích) hàm gián đoạn
 • discriminant f.(thống kê) hàm phân biệt
 • disspation f. hàm tiêu tán
 • distance f. hàm khoảng cách
 • distribution f. hàm phân phối
 • dominant f. hàm số trội
 • doubly periodic f. hàm song tuần hoàn
 • drriving f. hàm đầy
 • elementary f. hàm sơ cấp
 • elementary symmetric f. hàm đối xứng có bản
 • elementary transcendental f. hàm siêu việt sơ cấp
 • elliptic(al) f. hàm eliptic
 • elliptic(ai) cylinder f. hàm trụ eliptic
 • elliptic modular f. hàm môđunla eliptic
 • energy f. hàm năng lượng
 • entrire f. (giải tích) hàm nguyên
 • entrire f. of zero type hàm nguyên loại cực tiểu
 • entrire rational f. hàm hữu tỷ nguyên
 • envolope f. hàm bao
 • equimeasurable f. hàm đồng đẳng đo được
 • eror f. hàm sai số, hàm độ sai, tích phân xác suất sai số (y=erfx, y=erfcx,
 • y=erfix)
 • even f. hàm chẵn
 • expenditure f. hàm chi phí
 • explicit f. hàm hiện
 • expomential f. hàm mũ
 • factorable f. hàm nhân tử hoá được
 • factorial f. hàm giai thừa
 • finite f. hàm hữu hạn
 • flow f. (giải tích) hàm dòng
 • force f. thế vị, hàm lực
 • forcing f. hàm cưỡng bức
 • free f. hàm tự do
 • frequency f. hàm tần số
 • frequency distribution f. hàm mật độ, mật độ phân phối
 • gamma f. hàm gama
 • general recursive f. hàm đệ quy toàn phần
 • generating f. hàm sinh
 • Hamiltonian f. (vật lí) hàm Haminton
 • harmonic f. hàm điều hoà
 • holomorphic f. hàm chỉnh hình, hàm giải tích
 • homogeneous f. hàm thuần nhất
 • homographic f. hàm đơn ứng
 • hyperbolic f. (giải tích) hàm hypebolic
 • hyperbolic inverse f. hàm hypebolic ngược
 • hyperconical f. hàm siêu nón
 • hyperelliptic f. hàm siêu eliptic
 • hypergeometric f. hàm siêu bội
 • hyperharmonic f. hàm siêu điều hoà
 • implicit f. hàm ẩn
 • impulse f. hàm xung
 • incomplete beta f. (giải tích) hàm bêta khuyết
 • incomplete gamma f. (giải tích) hàm gama khuyết
 • incomplete defined f. (logic học) hàm xác định không hoàn toàn
 • increasing f. hàm tăng
 • independent f.s (giải tích) hàm độc lập
 • indicator f. hàm chỉ tiêu của hàm nguyên
 • initial f. (logic học) nguyên hàm
 • injective f. hàm đơn ánh
 • integrable f. (giải tích) hàm khả tích
 • integral f. of mean tyoe (giải tích) hàm nguyên loại chuẩn tắc
 • integral algebraic f. hàm đại số nguyên
 • integral transcendental f. hàm siêu việt nguyên
 • interior f. (giải tích) hàm trong
 • interval f. (giải tích) hàm khoảng cách
 • inverse f. (giải tích) hàm ngược
 • inverse circular f. hàm vòng ngược, hàm lượng giác ngược
 • inverse hyperbolic f. hàm hypebolic ngược
 • inverse trigonometric f. hàm lượng giác ngược, hàm vòng ngược
 • irrational f. hàm vô tỷ
 • iterated f. hàm lặp
 • iterative impedance f. hàm tổng trở lặp
 • jum f. (điều khiển học) hàm bước nhảy
 • kernel f. (giải tích) hàm hạch
 • known f. hàm đã biết
 • lacunary f. hàm tổng
 • Lagrangian f. (vật lí) hàm Lagrăng, thế động lực
 • lifting f. hàm nâng
 • limited f. hàm bị chặn
 • linear f. hàm tuyến tính
 • linear integral f. hàm nguyên tuyến tính
 • locally constant f. hàm hằng địa phương
 • logarithmic f. hàm lôga
 • logarithmic trigonometric f. hàm lôga lượng giác
 • logarithmically convex f. hàm có lôga lồi
 • logical f. (logic học) hàm lôgic
 • logistic f. (toán kinh tế) hàm lôgittic
 • loss f. hàm tổn thất
 • many-valued f. (giải tích) hàm đa trị
 • mapping f. (giải tích) hàm ánh xạ
 • measure f. (giải tích) độ đo
 • measurable f. hàm đo được
 • meromorphic f. (giải tích) hàm phân hình
 • metaharmonic f. hàm mêta điều hoà
 • minimal f., minimun f. hàm cực tiểu
 • modular f. hàm môđunla
 • moment generating f. hàm sinh các mômen
 • monodrome f. hàm đơn đạo
 • monogenic analytic f. (giải tích) hàm giải tích đơn diễn
 • monogenic f. of complex variable (giải tích) hàm biến phức đơn diễn
 • monotone f. (giải tích) hàm đơn điệu
 • multiform f. hàm đa trị
 • multilinear f. hàm đa tuyến tính
 • multiple f. hàm bội
 • multiple valued f. hàm đa trị
 • multiplicative f. hàm nhân tính
 • multivalent f. hàm đa diệp
 • multivalued f. hàm đa trị
 • natural trigonometrical f. hàm lượng giác tự nhiên
 • negatively infinite f. hàm âm lớn vô hạn
 • non-analytic f. hàm không giải tích
 • non-differentiable f. hàm không khả vi
 • nn-negative additive f. hàm cộng tính không âm
 • non-periodic f. hàm không tuần hoàn
 • non-uniform f. hàm không đơn trị
 • normal f. hàm chuẩn tắc
 • normalized orthogonal f.s hàm trực giao chuẩn hoá
 • null f. hàm không
 • numerical f. hàm bằng số
 • objective f. (lý thuyết trò chơi) hàm mục tiêu
 • odd f. hàm lẻ
 • one-valued f. (giải tích) hàm đơn trị
 • operator f. hàm toán tử
 • order f. hàm thứ tự
 • orthogonal f.s. hàm trực giao
 • oscillating f. hàm dao động
 • parabolic(al) cylinder f. hàm trụ parabolic
 • partial f. hàm bộ phận
 • partial recursive f. hàm đệ quy bộ phận
 • partition f. hàm phân hoạch
 • pattern f. hàm sơ đồ (dùng để tính các bản bất biến)
 • periodie f. hàm tuần hoàn
 • p-harmonic f. hàm p- điều hoà
 • phase f. hàm pha
 • phi f. hàm phi (của Ơle)
 • piecewise continuous f. hàm liên tục từng mảnh
 • piecewise regular f. hàm chính quy từng mảnh
 • plurisubharmonic f. hàm đa điều hoà dưới
 • point f. (giải tích) hàm điểm
 • polygonal f. hàm đa giác
 • polyharmonic f. hàm đa điều hoà
 • possibility f. hàm khả năng
 • positive f. hàm dương
 • positive definite energy f. hàm năng lượng xác định dương
 • positive real f. hàm thực dương
 • positively infinite f. hàm dương lớn vô hạn
 • potential f. thế vị, hàm lực, đa điều hoà
 • power f. (thống kê) hàm lực lượng
 • primitive f. hàm nguyên thuỷ
 • propagation f. hàm truyền
 • propositional f. hàm mệnh đề
 • pseudoanalytic f. hàm giả giải tích
 • pseudo-periodic f. hàm giả tuần hoàn
 • purely discontinuous set f. hàm tập hợp thuần gián đoạn
 • quasi-nanlytic f. hàm tựa eliptic
 • quasi-periodic f. hàm tựa tuần hoàn
 • quaternion f. hàm quatenion
 • radical f. hàm căn
 • random f. (xác suất) hàm ngẫu nhiên
 • randomized decision f. hàm quyết định đã ngẫu nhiên hoá
 • rational f. hàm hữu tỷ
 • rational fractional f. hàm phân hữu tỷ
 • rational integral f. hàm nguyên hữu tỷ
 • reactance f. hàm điện kháng
 • real-valued f.(giải tích) hàm lấy giá trị thực
 • reciprocal f. hàm thuận nghịch
 • recursive f. hàm đệ quy
 • reduced characteristic f. hàm đặc trưng rút gọn
 • regular f. hàm đều
 • regular f. of a complex variable hàm biến phức đều
 • relate f.s các hàm phụ thuộc
 • remainder f. hàm các số dư
 • ring f. hàm vành
 • risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm
 • saddle f. hàm yên ngựa
 • schlicht f. hàm (giải tích) đơn diệp
 • self-impedance f. hàm tự trở
 • semi-continuous f. hàm nửa liên tục
 • sequential risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm liên tiếp
 • set f. (giải tích) hàm tập hợp
 • signal f. hàm dấu, hàm xicnum
 • simple (analytic) f. hàm (giải tích) đơn diệp
 • single-valued f. hàm đơn trị
 • singly periodic f. hàm tuần hoàn đơn
 • singular f. hàm kỳ dị
 • sinusoidal f. hàm sin
 • slope f. hàm dốc
 • smooth f. (thống kê) hàm trơn, hàm được bình dị
 • source f. hàm nguồn, hàm Grin
 • spectral f. hàm phổ
 • spherical wave f. hàm sóng cầu
 • spheroidal wave f. hàm sóng phỏng cầu
 • square-integrable f. hàm có bình phương khả tích
 • step f. (giải tích) hàm bậc thang; (điều khiển học) xác suất chuyển tiếp
 • stored energy f. hàm biến dạng năng lượng
 • stream f. hàm dòng
 • stress f. hàm ứng suất
 • stroke f. (logic học) hàm Sefơ
 • subharmonic f. hàm siêu điều hoà
 • supply f. (thống kê) hàm cung cấp
 • symmetric(al) f. (giải tích) hàm đối xứng
 • temperate f. hàm tăng chậm
 • temperature f. (giải tích) hàm nhiệt độ
 • test f. (thống kê) hàm (tiêu) chuẩn
 • tetrahedral f. hàm tứ diện
 • totally additive set f. hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính
 • transcendental f. hàm siêu việt
 • transfer f. hàm truyền
 • trial f. (giải tích) hàm cơ sở (thuộc không gian cơ sở)
 • trigonometric(al) f.s hàm lượng giác
 • triply periodic f. hàm tam tuần hoàn
 • truth f. (logic học) hàm đúng
 • typically-real f. (giải tích) hàm thực điển hình
 • unbounded f. (giải tích) hàm không bị chặn
 • uniform f. hàm đơn trị
 • uniformly best desision f. (thống kê) hàm quyết định tốt đều nhất
 • unit step f. hàm bậc thang đơn vị
 • univalent f. (giải tích) hàm đơn diệp
 • universal f. (logic học) hàm [phổ dụng, xạn năng]
 • utility f. hàm lợi ích
 • varied flow f. hàm dòng biến
 • vector f. (giải tích) hàm vectơ
 • vector wave f. hàm sóng vectơ
 • wave f. hàm sóng
 • weight f. (thống kê) hàm trọng lượng
 • zeta f. (giải tích) hàm zeta
 • zonal hyperspherical f. hàm siêu cầu đới

Advanced English dictionary


noun, verb
+ noun
1 [C, U] a special activity or purpose of a person or thing: to fulfil / perform a useful function + bodily functions (= for example eating, sex, using the toilet) + The function of the heart is to pump blood through the body. + This design aims for harmony of form and function.
2 [C] a social event or official ceremony: The hall provided a venue for weddings and other functions. + There are numerous functions in aid of charity.
3 [C] (mathematics) a quantity whose value depends on the varying values of others. In the statement 2x=y, y is a function of x: (figurative) Salary is a function of age and experience.
4 [C] (computing) a part of a program, etc. that carries out a basic operation
+ verb [often +adv./prep.] to work in the correct way
Synonym: OPERATE
Despite the power cuts, the hospital continued to function normally. + We now have a functioning shower. + Many children can't function effectively in large classes.
Phrasal Verbs: function as sb/sth to perform the action or the job of the thing or person mentioned: The sofa also functions as a bed. + I need money to be able to function as an artist.

Thesaurus dictionary


n.
1 purpose, aim, use, role or rôle, raison d'être, responsibility, mission, charge, concern, business, province, duty, job, occupation, work, office, task, chore, assignment, commission, activity:
A knife's function is to cut; a guard's is to stand watch.
2 reception, gathering, affair, party, dinner, banquet, gala, ceremony, formality, rite, ritual; occasion, event:
We are attending a function at the embassy tonight.
v.
3 act, operate, perform, behave, work, go, run:
Are you sure the engine is functioning properly?
4 serve, take the role or rôle of, act the part of, act as, work as:
Dunmow will function as host in my absence.

Collocation dictionary


1 purpose/special duty of sb/sth

ADJ.

crucial, essential, important, useful, valuable, vital | chief, main, major, primary, prime | dual
The committee has a dual function, both advisory and regulatory.
| bodily, brain, liver, mental, etc.
Fortunately, his head injuries left his bodily functions unimpaired.

VERB + FUNCTION

have | carry out, fulfil, perform, serve
All members carry out their own particular functions. The club serves a useful function as a meeting place.

2 important social event

ADJ.

charity, official, social
The princess attended a charity function in aid of cancer research.

VERB + FUNCTION

hold | attend, go to

FUNCTION + NOUN

room
The wedding reception will be held in the Swan Hotel's function room.

ADV.

effectively, efficiently, smoothly, successfully, well | perfectly | correctly, normally, properly
All the instruments were functioning normally.
| adequately, satisfactorily
Problems arise when the body's immune system is not functioning adequately.
| independently
Can we devise a system in which judges function independently of party poltics?
| actually
This model does not describe accurately the way a market economy actually functions.
| still
The bombs continued to fall, but somehow the city still functioned.

VERB + FUNCTION

be able/unable to, can/could
When nutrients are in short supply the body cannot function properly.
| begin to | continue to | cease to

PHRASES

fully functioning
The group has now become a fully functioning political organization.


Concise English dictionary


functions|functioned|functioning'fʌŋkʃn
noun
+a mathematical relation such that each element of one set is associated with at least one element of another set
+what something is used for
+the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group
+a relation such that one thing is dependent on another
+a formal or official social gathering or ceremony
+a vaguely specified social event
+a set sequence of steps, part of larger computer program
verb
+perform as expected when applied
+serve a purpose, role, or function
+perform duties attached to a particular office or place or function