flagellating


UK: /flˈæd‍ʒɪlˌe‍ɪtɪŋ/


English Vietnamese dictionary


flagellate /'flædʤəleit/
 • ngoại động từ
  • đánh đòn, trừng trị bằng roi
  • tính từ
   • (sinh vật học) có roi; hình roi

  Concise English dictionary


  flagellates|flagellated|flagellating'flædʒleɪt
  noun
  +a usually nonphotosynthetic free-living protozoan with whiplike appendages; some are pathogens of humans and other animals
  verb
  +whip
  adj.
  +having or resembling a lash or whip (as does a flagellum)