feats

US: /ˈfits/
UK: /fˈiːts/


English Vietnamese dictionary


feat /fi:st/
 • danh từ
  • kỳ công, chiến công
   • a feat of arms: chiến công
  • ngón điêu luyện, ngón tài ba
   • a feat of arcrobatics: ngón biểu diễn nhào lộn điêu luyện
 • tính từ, (từ cổ,nghĩa cổ)
  • khéo, khéo léo, khéo tay; giỏi, điêu luyện, tài ba; nhanh nhẹn
  • gọn gàng, diêm dúa

Thesaurus dictionary


n.
exploit, deed, act, attainment, achievement, accomplishment, tour de force:
Persuading your wife to let you go fishing was quite a feat.

Concise English dictionary


featsfɪːt
noun
+a notable achievement