fable

US: /ˈfeɪbəɫ/
UK: /fˈe‍ɪbə‍l/


English Vietnamese dictionary


fable /'feibl/
 • danh từ
  • truyện ngụ ngôn
  • truyền thuyết
  • (số nhiều) truyện hoang đường; truyện cổ tích
  • (số nhiều) chuyện phiếm, chuyện tán gẫu
   • old wives' fables: chuyện ngồi lê đôi mách
  • lời nói dối, lời nói sai
  • cốt, tình tiết (kịch)
  • nội động từ
   • nói bịa
   • (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) kể truyện hoang đường, hư cấu, thêu dệt
   • ngoại động từ
    • hư cấu

   Advanced English dictionary


   + noun
   1 [C, U] a traditional short story that teaches a moral lesson, especially one with animals as characters; these stories considered as a group: Aesop's Fables + a land rich in fable
   2 [U, C] a statement, or an account of sth, that is not true

   Concise English dictionary


   fables'feɪbl
   noun
   +a deliberately false or improbable account
   +a short moral story (often with animal characters)
   +a story about mythical or supernatural beings or events