ethnocentrism

US: /ˌɛθnoʊˈsɛntɹɪzəm/


English Vietnamese dictionary


ethnocentrism /,eθnou'sentrizm/
  • danh từ
    • chủ nghĩa vị chủng, thuyết cho dân tộc mình là hơn cả